Stichting O2

logo o2
 

 

Stichting O2 houdt zich bezig met het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een beperking, zowel in Nederland als in Europa. De stichting doet dit door middel van financiering en kennisoverdracht.

 

O2 verwijst naar Ontwikkeling en Ontplooiing. Het is tevens een knipoog naar de scheikundige formule van zuurstof, een belangrijke levensvoorwaarde.

 

Middels sponsoring, het opzetten van acties, het krijgen van giften etc. probeert Stichting O2 gelden te verkrijgen. Met deze gelden ondersteunt de stichting projecten in binnen- en buitenland.

 

Momenteel is de stichting O2 druk doende zoveel mogelijk geld te verkrijgen voor het ondersteunen van Janka Tanya. De financiële middelen in Hongarije zijn zeer beperkt, waardoor deze kwetsbare mensen onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgen.

 

Stichting O2 beschikt sinds januari 2013 over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

 •  
  anbi logo
   

  Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

   

  Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

   

  De ANBI's dienen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

   

  Stichting O2 is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling.

  Uw giften aan onze organisatie zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Janka Tanya.

   

  Bron/Kijk voor meer informatie over ANBI op: www.anbi.nl / www.belastingdienst.nl